event image event image

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

6.11.2018 r., DZIEŃ 1

10:00      Otwarcie konferencji

 • Wystąpienia wprowadzające
  • Dlaczego zajmujemy się magazynowaniem energii.
  • Jakie zmiany prawne mają wpływ na to, że zajmujemy się magazynowaniem energii.
  • Co rozumiemy przez inteligentne magazynowanie energii.
 • Panel dyskusyjny – Dokąd zmierzamy? Jak pogodzić różne filozofie działania w celu budowy innowacyjnego sektora? Jak pogodzić rozwój klastrów z działalnością OSD?
  • Czemu mają służyć projekty magazynowania energii realizowane przez operatorów?
   Co z finansowaniem? Jaka rola regulatora? Jakie możliwości, zachęty, motywacje … – spojrzenie branży, URE, resortów; Wizja i wsparcie decydentów krajowych?

12:00     przerwa kawowa

12:15     Sesja I - Kierunki i finansowanie realizacji projektów B+R+I w elektroenergetyce

 • Obecny stan prawny - na co pozwalają obowiązujące regulacje (legislacja).
 • Koszty uznane w modelu taryfowania.
 • Zasadność pozyskiwania dotacji przez podmiot regulowany / jak pozyskiwanie funduszy pomocowych wpływa na funkcjonowanie operatora; potrzeby wsparcia oraz obecne i przyszłe ograniczenia branży wynikające z charakteru działalności.
 • Wpływ zmiany ról na rynku energii oraz struktury systemu energetycznego, w tym szczególnie energetyki rozproszonej, z magazynami energii, podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne; jak kierunkować inwestycje i innowacje, by lepiej zaspokajać potrzeby regulacyjne systemu i interesy konsumentów; jak dzielić się ryzykiem?
 • Znaczenie inwestycji w magazynowanie energii dla odbiorców energii, klastrów energii – usługi regulacyjne, aktywizacja odbiorcy, innowacyjne taryfy, pewność i jakość dostaw.

14:00     obiad

15:00     Sesja II - Magazynowanie energii dla dwutowarowego rynku energii

 • Znaczenie inwestycji w magazynowanie energii dla odbiorców energii, klastrów energii – usługi regulacyjne, aktywizacja odbiorcy, innowacyjne taryfy, pewność i jakość dostaw
 • Czy usamodzielnianie się energetyczne regionów jest realne? Czy jest zasadne i pożądane? Punkt widzenia klastrów energii Tendencje wyspowe z jednoczesnym zacieśnianiem współpracy regionu z przedsiębiorstwami sieciowymi?
 • Przykłady działań wybranych samorządów (na szczeblu gmin i szerzej) Energetyka obywatelska w sieciach dystrybucyjnych.
 • Magazyny energii ma rynku mocy. Punkt widzenia OSP, wytwórców, agregatorów.
 • Usługi bilansowania obszarowego. Punkt widzenia OSP, OSD, agregatorów.
 • Model taryfowy uwzględniający koszty usług regulacyjnych.

16:45     przerwa kawowa

17:00     Sesja III - Magazyny energii, rozwiązania techniczne podyktowane strategią ich wykorzystania

 • Przegląd najnowszych technologii magazynowania energii
 • Rodzaje magazynów energii, pozwalające na realizacje strategii użytkownika
 • Parametry techniczne magazynów i energoelektroniki
 • Perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii i funkcjonalności ich zastosowania

18:45     zakończenie 1-wszego dnia konferencji

19:30     kolacja koleżeńska

 

7.11.2018 r., DZIEŃ 2

9:00     Sesja IV - Możliwości pozyskania dofinansowania na projekty magazynowania energii w sektorze

 • NCBiR (finansowanie krajowe, unijne i międzynarodowe)
 • ME (Dep. Funduszy Europejskich)
 • MR
 • HORYZONT 2020
 • Prezentacja wspólnych działań sektora elektroenergetycznego (współdziałanie w ramach programu sektorowego – PBSE, Project Pipeline, wspólne projekty i przetargi operatorów w ramach PTPiREE, np. liczniki bilansujące, CSWI, praca wyspowa, etc)

10:20     przerwa kawowa

10:40     Sesja V - Projekty magazynowania energii realizowane przez europejskich OSD

 • Wystąpienia OSD/OSP – projekty pilotażowe/innowacyjne, plany,... (bezp. energetyczne, usługi systemowe ...).
 • Prezentacja dobrych praktyk operatorów z innych krajów.

12:00     Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:30     obiad / wyjazd Uczestników